Rakúsky model sociálneho štátu slúži ešte i dnes v medzinárodnom porovnaní za príklad. Predovšetkým v období druhej republiky priniesol pracujúcim mnohé úľavy. Rakúsky odborový zväz (ÖGB) je súčasťou tohoto úspechu a aktívnym spolutvorcom rakúskeho sociálneho dialógu a sociálneho partnerstva. Ide o rokovania medzi zástupcami zamestnancov, zamestnávateľov a štátom, na Slovensku známe pod pojmom tripartita. Za dnešné sociálne výhody vďačia rakúski zamestnanci neúnavnej práci odborovo organizovaných pracujúcich, ktorí bojovali za svoje práva pre seba i pre nasledujúce generácie.

 

Mnoho vecí, napríklad trinásty a štrnásty plat, ktoré  sa z dnešného pohľadu v Rakúsku javia ako samozrejmosť, sú výsledkom permanentného procesu vyjednávania. Zostanú zachované len ak si zamestnanci budú aj naďalej vedomí svojich práv a budú sa za ne aktívne zasadzovať. Tvárou v tvár silnejúcemu tlaku na rakúsky sociálny štát zo strany neoliberálnej doktríny politiky škrtov a údajnej nutnosti sporenia je preto práve dnes o to dôležitejšie sociálny štát brániť členstvom v odboroch.

 

Postupujúca globalizácia pracovnej sféry stavia pred zamestnancov taktiež nové výzvy. Stále viac ľudí hľadá prácu mimo svojej domoviny. Prichádza tak k neistotám pri riešení byrokratických otázok a vzhľadom na existujúcu rečovú bariéru, nie sú ľudia dostatočne informovaní o svojich právach.

 

Odborové hnutie vždy samo seba chápalo ako medzinárodné hnutie a myšlienka solidarity sa nezastavuje na štátnej hranici. Rakúsky odborový zväz sa preto snaží pomôcť aj tým ľuďom, ktorí v Rakúsku nežijú, ale našli tu prácu. Cieľom je zabrániť platovému a sociálnemu dumpingu a z neho plynúcemu štvaniu zamestnancov medzi sebou.

 

Táto stránka má poskytnúť zamestnancom v Rakúsku možnosť informovať sa v slovenčine a nemčine o ich právach a povinnostiach podľa rakúskeho práva.