Kaucia

 

Kaucia je suma, ktorú zloží nájomca do rúk prenajímateľa ako zálohu za nájomné alebo prípadné spôsobené škody. Ak by teda nájomca prestal platiť nájom, alebo v byte niečo poškodil, prenajímateľ je oprávnený nechať si z kaucie zodpovedajúcu sumu.

Ak zo strany nájomcu dlhy nevzniknú, je prenajímateľ povinný kauciu pri ukončení nájmu vrátiť spolu s úrokom.

Obvyklá výška kaucie

V Rakúsku je bežná kaucia vo výške 3 brutto mesačných nájmov. To znamená netto nájom plus prevádzkové náklady plus 10% daň. Môže byť zložená v hotovosti, alebo vo forme vkladnej knižky. Prenajímateľ je povinný kauciu, ktorú prevzal v hotovosti uložiť na vkladnú knižku, alebo inú porovnateľnú formu uloženia peňazí (minimálne rovnako dobrý úrok a bezpečnosť ako pri vkladnej knižke). Kaucia musí byť jasne rozlíšiteľná od ostatného majetku prenajímateľa (samostatná vkladná knižka, alebo konto..).

Nájomca je povinný pri ukončení nájmu vrátiť byt v rovnakom stave, v akom ho prevzal, pričom prenajímateľ musí akceptovať bežné opotrebenie bytu.

Odporúčame preto vyhotoviť pri preberaní bytu dôkazy o jeho stave!!! (podpísaný protokol, fotografie…).

 

Vrátenie kaucie

Prenajímateľ vráti nájomcovi zloženú kauciu plus úroky, prípadne zníženú o nedoplatky nájomcu alebo škody ním v byte spôsobené. 

 

S bežným opotrebením bytu musí prenajímateľ počítať a nie je dôvodom na zadržanie kaucie. Podľa rozsudkov najvyššieho súdu sa za bežné opotrebenie považuje napríklad mierne ošúchaná farba, navŕtané diery v stenách, ...

 

Maľovanie bytu

Pri sťahovaní musíte byt vymaľovať len v prípade, že ste steny namaľovali na neobvyklú farbu (napr. Čiernu), alebo že sú nadmerne opotrebované (pokreslené výtvormi Vašich detí). Pri bežných farbách a opotrebovaní nie je potrebné byt maľovať a prenajímateľ ani nesmie zadržať z tohoto dôvodu kauciu.

 

Maľovať by ste museli len v prípade, že ste sa na tom výslovne dohodli v nájomnej zmluve. !Pozor, ak bola zmluva sformulovaná prenajímateľom a Vy ste ju len podpísali, teda ste sa nepodieľali na jej formulácii, je prípadná klauzula o Vašej povinnosti vymaľovať neplatná!

 

 

Skutočne spôsobená škoda

Ak ste v byte naozaj spôsobili nejakú škodu, nie ste povinný zaplatiť poškodenú vec v jej celkovej výške, teda ako novú. Keďže v čase poškodenia nešlo o novú vec, ale opotrebovanú, zaplatíte len alikvótnu časť (len časť jej kúpnej ceny).

Ak ste teda napríklad rozbili umývadlo: ráta sa s tým, že umývadlo bežne vydrží 30 rokov. Ak ste rozbili alebo poškodili umývadlo,  ktoré malo už 10 rokov, zaplatíte len 2/3 ceny nového umývadla. Ak bolo umývadlo staršie ako 30 rokov, nemusíte platiť nič