Odstupné - Ablöse

 

Nájom  väčšiny bytov je regulovaný v Zákone o nájme MRG. Tento zákon Ablöse ako poplatok len za prenechanie bytu zakazuje!!! Zaplatenú Ablöse môžete žiadať naspäť!

 

Napriek zákonnému zákazu, v praxi Ablöse prenajímateľ alebo predošlý nájomca žiadajú. Ablöse je chápaná ako jednorazová platba za to, že Vám umožnia v byte bývať resp. že sa z neho predošlý nájomca vysťahuje a prenechá ho Vám.  Z právneho hľadiska sa teda jedná o platbu, za ktorú neexistuje protislužba. Za to, že v byte budete bývať, lokalitu a pod. platíte priebežne nájom.

Ešte raz: Ablöse je vo väčšine prípadov nezákonná. V žiadnom prípade ju neplaťte bez toho, aby ste sa poradili s odborníkom.

 

 

Ablöse za zariadenie bytu

S predošlým nájomcom sa môžete dohodnúť na tom, že prevezmete jeho nábytok, teda že si ho od neho odkúpite. Kúpna cena nábytku sa v praxi často označuje tiež ako „Ablöse“ alebo ako Möbelablöse. V tomto prípade ide o legálny obchod aj platbu, je to kúpna cena za zariadenie bytu, len ľudový názov je zavádzajúci. Samozrejme si treba uvážiť, či cena, ktorú platíte, zodpovedá hodnote prenechaného zariadenia a či v nej nie sú skryté nejaké iné, už nelegálne platby.

 

 

Investícia do bytu

Ďalšou legálnou formou platby, ktorá je niekedy tiež označovaná ako „Ablöse“ je Investitionsablöse alebo Investitionsersatz - tda odplata za investície do bytu.

Ak predošlý nájomca vykonal v byte vylepšenia, ktoré mu pri ukončení nájmu nájomca bytu preplatil, môžu byť čiastočné náklady na tieto vylepšenia – investícia – požadované od Vás. Tieto investície sa ale nesmú premietnuť do vyššej ceny nájmu a pri ukončení nájmu by ste mali dostať alikvótny podiel naspäť. Za zaplatený Investitionsersatz žiadajte účtenku podpísanú tým, komu ste peniaze zaplatili!

 

Naopak, ak do bytu investoval priamo prenajímateľ bytu (nie predošlý nájomca), nemá nárok na žiadne jednorazové odškodné od Vás. Môže ale žiadať vyšší nájom na základe toho, že byt vylepšil.

 

 

Poraďte sa

Nájom niektorých nehnuteľností nespadá pod Mietrechtsgesetz, zákon zakazujúci Ablöse. Pred zaplatením Ablöse sa vždy radšej poraďte!