Zmluva na dobu určitú

 

V zmluve o nájme na dobu určitú je záväzne stanovený termín, ktorým sa nájom končí. Tento termín viaže obe strany – nájomcu aj prenajímateľa. Ukončenie nájmu k inému termínu je možné len obojstrannou dohodou, alebo z vážneho dôvodu.

1. Nasledujúce obmedzenie sa týkajú len nájmu podľa Zákonu o nájme MRG.

Pri objektoch, nájom ktorých spadá pod Zákon o nájme MRG musí byť zmluva na dobu určitú uzavtorená písomne. Nájom je možné uzavrieť aj ústne, ak však neexistuje písomná dohoda o ukončení k nájmu k určitému termínu (doba určitá), považuje sa zmluva za dohodnutú na dobu neurčitú – teda akoby termín ukončenia dohodnutý nikdy nebol.

Časové obmedzenie musí byť dohodnuté minimálne na tri roky, kratšia doba nie je možná. Opäť, ak bola dohodnutá doba kratšia – hoci aj písomne – zmluva platí na dobu neobmedzenú, akoby v nej táto klauzula nebola.

Zmluva o nájme na dobu určitú môže byť ľubovoľne mnoho krát predĺžená a obnovená – ale opäť vždy minimálne o tri roky. 

2. Objekty, ktorých nájom nespadá pod Zákon o nájme MRG

Pri objektoch na ktoré sa uplatňuje len Občiansky zákonník je možné dohodnúť časové obmedzenie zmluvy na akúkoľvek dobu. Zmluva môže byť ľubovolne obnovená a predĺžená, tiež na akúkoľvek dobu.