Registrácia občanov EÚ - Anmeldebescheinigung

 

Vstupom Slovenska do Európskej únie odpadla povinnosť žiadať o víza, pre občanov únie ale platí povinnosť registrovať sa v členskom štáte, v ktorom sa zdržiavajú dlhšie ako tri mesiace. Ak sa teda v Rakúsku usadíte na dlhšie ako tri mesiace, máte povinnosť prihlásiť sa na príslušnom úrade a môžete požiadať o Anmeldebescheinigung.

 

Anmeldebescheinigung je úradné potvrdenie o Vašom pobyte v Rakúsku. Nárok na vystavenie Anmeldebescheinigung máte ak:

- v Rakúsku pracujete ako zamestnanec v závislom pracovnom pomere, alebo ste samostatne zárobkovo činní

- disponujete dostatočnými finančnými prostriedkami a zdravotným poistením pre seba a svoju rodinu

- v Rakúsku študujete

 

Príslušným úradom je Bezirkshaputmannschaft, v štatutárnych mestách magistrát, vo Viedni je to Magistrát 35. Prihlásiť sa musíte osobne. Platí sa poplatok od 15 euro vyššie.

 

Čo potrebujete:

- vyplnený a podpísaný formulár

- doklad totožnosti

- potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad o samostatnej zárobkovej činnosti (napr. živnostenský list , výpis zo živnostenského registra),  alebo

- potvrdenie o tom, že disponujete dostatočnými finančnými prostriedkami pre život  (prostriedky na účte, poberanie penzie, alebo renty...) A potvrdenie o platnom zdravotnom poistení, alebo

- potvrdenie o návšteve školy alebo vzdelávacieho zariadenia A potvrdenie o platnom zdravotnom poistení A potvrdenie o dostatočných finančných prostriedkoch pre život.