Práceneschopnosť z dôvodu choroby

 

V prípade práceneschopnosti  z dôvodu choroby vzniká nárok na náhradu mzdy a to hneď od začiatku pracovného pomeru. Nie je potrebné mať odpracovaný nejaký čas.

 

Počas pracovnej neschopnosti môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, v tomto prípade zostane zamestnancovi nárok na vyplácanie mzdy/platu počas choroby (avšak iba vtedy, ak nie sú vyčerpané lehoty, na ktoré existuje nárok – viď nižšie) až do času ukončenia práceneschopnosti, a to aj vtedy, ak už bol pracovný pomer ukončený.

 

 

Doba, po ktorú zamestnávateľ musí platiť náhradu mzdy je rôzna v závislosti od pracovného pomeru a dôvodu práceneschopnosti, všeobecne sa pohybuje  od 6 týždňov a vyššie. Po vyčerpaní nároku u zamestnávateľa vypláca náhradu platu naďalej poisťovňa v polovičnej výške bežného platu.

 

Predpokladom je ale OKAMŽITÉ nahlásenie práceneschopnosti v práci. Stačí telefonát, ale odporúčame písomné oznámenie:  sms, mail, fax,...  Dôležité je oznámiť práceneschopnosť skutočne okamžite, ešte pred začiatkom pracovnej doby. Potvrdenie od lekára stačí poslať dodatočne, môže byť v ktoromkoľvek jazyku EU (slovenčine, češtine,...). V tom prípade ale preložte aspoň základné informácie do nemčiny, hoci aj rukou. Odporúčame poslať kópiu potvrdenia, prípadne aj s prekladom (rukou, neoficiálny) doporučene poštou, nie po kolegoch.

 

Potvrdenie je potrebné zaslať v kópii aj na Gebietskrankenkasse. Táto obvykle pri dlhšej práceneschopnosti preveruje jej dôvod a chorého pozve na kontrolu k určenému lekárovi v Rakúsku. Nedostavenie sa na určený termín má za následok okamžitú stratu nárokov. Na termín u kontrolného lekára si treba priniesť všetky zdravotné správy, posudky, výsledky, röntegnové snímky,....

 

Doba trvania pracovného pomeru

Plný plat

Polovičný plat

Maximálny nárok na celkovú náhradu mzdy

do 5. roku

6 týždňov 

4 týždne

10 týždňov

6.- 15. rok

8 týždňov

4 týždne

12 týždňov

16.- 25. rok

10 týždňov

4 týždne

14 týždňov

od 26. roku

12 týždňov

4 týždne

16 týždňov

 

V prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania vypláca zamestnávateľ náhradu mzdy 8 týždňov. 

 

Príklad:

V prvom roku zamestnania choroba trvajúca 12 týždňov:

Prvých 6 týždňov platí zamestnávateľ plnú mzdu (aj v prípade, že zamestnanec dostal výpoveď)

Ďalšie 4 týždne platí zamestnávateľ polovicu mzdy, poisťovňa druhú polovicu. Zamestnanec teda poberá stále plnú výšku bežnej mzdy.

Po uplynutí týchto 10 týždňov je nárok voči zamestnávateľovi vyčerpaný, zostáva len nárok voči poisťovni v ca. polovičnej výške bežného platu.