Dovolenka

 

Každý zamestnanec má nárok na 5 týždňov platenej dovolenky za rok.  O presnom dátume dovolenky musí byť  uzatvorená dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom.  Obe strany teda musia súhlasiť, nie je možné dovolenku nariadiť / nastúpiť jednostranne. Dohoda samozrejme stačí ústna.

 

Počas dovolenky musí byť naďalej vyplácaná mzda.

 

Nárok na dovolenku majú aj zamestnanci pracujúci na čiastočný úväzok. Pri čiastočnom úväzku prináleží rovnako dovolenka 5 týždňov, skrátených do výšky úväzku.

 

Ak pracovný pomer trvá kratšie ako rok, má zamestnanec nárok na alikvótnu časť dovolenky.  Počas prvých 6 mesiacov pracovného pomeru je možné čerpať len už vzniknutý nárok na dovolenku (ca. 2 dni za mesiac práce). Po 6 mesiacoch je možné čerpať celú dovolenku , teda aj ešte „neodpracovanú“ časť „dopredu“ na zvyšok roka. Samozrejme len na základe obojstrannej dohody.

 

Ak vo chvíli ukončenia pracovného pomeru zamestnanec svoju dovolenku nevyčerpal, musí mu byť poskytnutá, alebo preplatená