Kam sa obrátiť

 

V Rakúsku platí Zákon o boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu, pri nevyplatení minimálnej mzdy možné udeliť zamestnávateľovi pokutu až do výšky 20.000€ za  jedného zamestnanca. Zamestnancovi žiadna pokuta nehrozí.

 

Existuje možnosť presadiť nároky z pracovného pomeru aj po jeho ukončení. Typicky ide o časť platu – ak bola vyplácaná mzda pod minimálnu hranicu stanovenú kolektívnou zmluvou a o odvody na zdravotné a sociálne zabezpečenie. O možnosti presadiť nároky zamestnanca však rozhodujú podklady, ktoré má k dispozícii, ktoré v priebehu výkonu zárobkovej činnosti zozbieral – najmä vierohodné časové záznamy.

 

! Nečakám tri mesiace, že sa to nejako vyrieši samo a zamestnávateľ mi predsa len niekedy zaplatí! Samo sa to nevyrieši a v kolektívnych zmluvách sú určené krátke prekluzívne doby počas ktorých je potrebné nárok uplatniť inak nenávratne zanikne (často 2-3 mesačné).  

Ak mám problémy riešim ich okamžite s...

 

1. Arbeiterkammer/Komora zamestnancov a robotníkov (AK), ktorej členom ste zo zákona v prípade, že pracujete u rakúskeho zamestnávateľa

http://www.arbeiterkammer.at/index.html

 

2. Odbormi, zastupujú primárne členov

 

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

Teinfaltstraße 7, 1010 Wien

Tel.: 01 534 54, e-mail: goed@goed.at, www.goed.at

GÖD zastupuje zamestnancov v sektoroch: samospráva, remeslo, učiteľstvo, exekutíva, lekárstvo a ošetrovateľský zdravotnícky personál, súdnictvo, univerzitné a vysokoškolské učiteľstvo, armáda.

 

Gewerkschaft der Gemeindebediensteten- Kunst, Medien, Sport, freie Berufe

1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1
Poštová adresa: 1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11

Tel.: 01 313 16, e-mail: info@gdg-kmsfb.at, www.gdg-kmsfb.at

GDG-KMSfB zastupuje zamestnancov v sektoroch: verejná doprava, vzdelávanie, sociálne služby, pohrebníctvo, verejná samospráva na obecnej úrovni. Taktiež zastupuje zamestnancov v oblasti umení, médií, výchovy, vzdelávania a športu.

 

Gewerkschaft Bau-Holz

Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Tel.: 01 53 444-59110, e-mail: bau-holz@gbh.at, www.bau-holz.at

GBH zastupuje zamestnancov v sektoroch: stavebníctvo, sklenárstvo, priemysel spracovania dreva, stolárstvo, maliarstvo, natieračstvo a iné.

 

Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten

Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Tel.: 01 53 444-494 40, e-mail: gpf@gpf.at, www.gpf.at

GPF zastupuje zamestnancov v sektoroch: pošta, telegrafické, telekomunikačné a rozhlasové služby.

 

PRO-GE

Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Tel.: 01 53 444 69-0, e-mail: proge@proge.at, www.proge.at

PRO-GE zastupuje zamestnancov v sektoroch: poľnohospodárstvo, odevníctvo, banský, chemický, elektronický a elektrotechnický priemysel, potravinársky, papiernický a textilný priemysel, kovospracujúci priemysel, spracovanie minerálnych olejov.

 

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 Wien

Tel.: 05 03 01-301 , e-mail: service@gpa-djp.at, www.gpa-djp.at

GPA-djp zastupuje zamestnancov v sektoroch: obchod, žurnalizmus, grafické profesie, papiernický priemysel, bankovníctvo a poisťovníctvo a iné.

 

Gewerkschaft vida

Johann-Böhm-Platz 1,1020 Wien

Tel.: 01 53 444 79-0, e-mail: info@vida.at, www.vida.at

Vida zastupuje zamestnancov v sektoroch: doprava (cestná, vodná, letecká, železničná), sociálne a ošetrovateľské služby, zdravotnícke profesie, wellness, cestovný ruch, bezpečnostné služby, domovnícke služby.