Odstupné

 

Pri ukončení pracovného pomeru máte pri splnení zákonných podmienok nárok na vyplatenie odstupného. Tento nárok v novom systéme nesmeruje voči zamestnávateľovi, ale voči finančnej inštitúcii, do ktorej zamestnávateľ mesačne posielal príspevky na vaše personifikované konto.

Zamestnávateľ je povinný platiť príspevky vo výške 1,53 % bežnej mesačnej mzdy zamestnanca vrátane zvláštnych príplatkov. Príspevok odvádza do jedného z fondov zamestnancov (Mitarbeitervorsorgekasse MV-Kasse). Každý podnik môže mať iba jeden takýto fond. MV-Kasse vedie účty pre každého zamestnanca podniku. Ak neviete, v ktorej MV-Kasse vaše odstupné je, obráťte sa na podnikovú radu (Betriebsrat), personálne alebo účtovné oddelenie, alebo priamo na nadriadeného.

 

Výška odstupného sa vypočítava z výšky platených príspevkov zamestnávateľa plus ich úročenie mínus správny poplatok. O aktuálne nasporenej sume a úročení na vašom konte vás MV-Kasse informuje raz ročne listom.

 

Nárok na vyplatenie odstupného:

-  vyplatené najskôr po uplynutí 36 príspevkových mesiacov.

- príspevky môžu byť platené rôznymi zamestnávateľmi

- predpokladom pre vyplatenie odstupného je ukončenie pracovného pomeru.

 

Zamestnanec nemá nárok na vyplatenie v prípadoch výpovede zo strany zamestnanca, v prípade oprávneného prepustenia, alebo neoprávneného predčasného odchodu nárok na vyplatenie odstupného.

 

Ak nevznikne nárok na vyplatenie odstupného, teda ak nie sú splnené uvedené zákonné podmienky, zostáva odstupné vo fonde (princíp batohu) a zamestnanec si ho berie „so sebou“ do ďalšieho pracovného pomeru.