Okamžité ukončenie pracovného pomeru

 

Okamžité ukončenie pracovného pomeru zamestnávateľom - Prepustenie 

 

Prepustenie znamená okamžité zrušenie pracovného pomeru bez dodržania predpísanej výpovednej lehoty a je možné len ak závažné dôvody k prepusteniu ovplyvňujú chod podniku natoľko, že  pokračovanie pracovného pomeru do vypršania výpovednej lehoty je pre zamestnávateľa neúnosné.

 

Dôvody k prepusteniu sú u robotníkov napr. neoprávnené opustenie pracovného miesta, ťažká urážka na cti, ublíženie na zdraví, krádež, sprenevera, opilosť na pracovisku, prevádzka pre podnik škodlivej vedľajšej činnosti, dlhší pobyt vo väzení, neschopnosť vykonávať dohodnutú činnosť atď.

 

Dôvody k prepusteniu u zamestnancov sú napr.: sprenevera, neoprávnený príjem daru, nedôveryhodnosť, škodlivá vedľajšia činnosť, trvajúce odmietanie výkonu práce, násilnosti, ohrozenie mravov alebo ťažká urážka na cti zamestnávateľa, jeho zástupcu alebo jeho príbuzných.

 

K prepusteniu musí dôjsť okamžite po uskutočnení dôvodu k prepusteniu, tento dôvod prepustenia neoprávňuje k prepusteniu k neskoršiemu termínu.

 

 

Okamžité ukončenie pracovného pomeru zamestnancom – Výstup

 

Nikdy neopúšťajte svoju prácu bezdôvodne!

 

Kto jednoducho nepríde do práce, alebo s poznámkou že už nepríde, opustí svoje pracovisko, dopustí sa neoprávneného predčasného výstupu, a stratí nárok na možné odstupné, náhradu dovolenky a možná je aj strata 13-teho a 14-teho platu atď. Ak zamestnávateľovi vznikne okamžitým odchodom zamestnanca škoda, môže od neho vymáhať jej náhradu!

 

Ak chcete pracovný pomer ukončiť, treba dodržať výpovednú lehotu.

 

Iná je situácia, ak máte na výstup vážny dôvod. Najčastejšími dôvodmi sú neplatenie mzdy, či nemožnosť vykonávať ďalej prácu zo zdravotných dôvodov. Tieto aj ďalšie dôvody na oprávnený výstup majú ale veľmi komplikované podmienky, ktoré musia byť splnené, preto sa vždy vopred poraďte s odbormi, alebo Arbeiterkammer.