Výpoveď

 

Výpoveď nemusí mať písomnú formu. Môže byť oznámená ústne a je dokonca platná aj v prípade, keď je zo správania zamestnávateľa alebo zamestnanca bezpochyby zrejmé, že si prajú ukončenie pracovného pomeru. Výnimku tvoria niektoré kolektívne zmluvy, ktoré pre platnosť výpovede vyžadujú písomnú formu.

 

 

V Rakúsku nemusí byť výpoveď odôvodnená, teda nemusí byť udaný dôvod výpovede a môže byť vyslovená aj počas práceneschopnosti.

 

V každom prípade musia byť dodržané platné výpovedné lehoty a druhá zmluvná strana musí v akejkoľvek forme obdržať informáciu o ukončení pracovného pomeru.

 

Výpovedné lehoty pre (administratívnych) zamestnancov:

Výpovedné lehoty pri výpovedi zo strany zamestnanca trvajú obvykle 4 týždne. V prvom a druhom roku trvania pracovného vzťahu výpovedná lehota zamestnancov pri výpovedi zo strany zamestnávateľa trvá obvykle 6 týždňov. Výpovedná lehota sa predlžuje v treťom roku na 2 mesiace a postupne až na 5 mesiacov po 26. roku trvania konkrétneho pracovného pomeru.

 

Výpovedné lehoty pre robotníkov:

!POZOR! Hore uvedené informácie neplatia pre robotníkov, teda pre pracovníkov vykonávajúcich prevažne manuálnu činnosť. Kolektívne zmluvy pre robotníkov určujú odlišné a podstatne kratšie výpovedné lehoty (nezriedka 2 dni). Najbežnejšie sú lehoty v dĺžke jedného – dvoch týždňov. Takéto krátke výpovedné doby v podstate umožňujú takmer okamžité rozviazanie pracovného pomeru a to aj bez udania dôvodu. Pre presné určenie výpovednej lehoty je potrebné poznať konkrétnu kolektívnu zmluvu. Ak by nebola aplikovateľná žiadna kolektívna zmluva, platí pri robotníkoch 14 dňová výpovedná lehota.

 

 

Možnosti napadnutia výpovede:

Možnosti napadnutia výpovede sú veľmi obmedzené. V podnikoch v ktorých je viac ako 5 stálych zamestnancov môže existovať podniková rada, ktorá musí byť o výpovedi zo strany zamestnávateľa informovaná vopred a môže vysloveniu výpovede odporovať. V prípade, že podniková rada výslovne s výpoveďou nesúhlasí, môže výpoveď napadnúť buď samotná podniková rada, alebo zamestnanec z dôvodu neprípustného motívu (príslušnosť k odborom, účasť na voľbe podnikovej rady, uplatňovanie oprávnených finančných nárokov a pod.), alebo z dôvodu sociálne neoprávnenej výpovede (ak sú závažne poškodené sociálne záujmy pracovníka) a pracovný pomer trval dlhšie ako 6 mesiacov. Výpoveď je v týchto prípadoch potrebné napadnúť takmer okamžite.

Počas výpovednej lehoty pracovný pomer normálne pokračuje. Ak nie je dohodnuté inak, zamestnanec naďalej pracuje a zamestnávateľ platí plat.

 

Čerpanie dovolenky počas výpovednej lehoty nemôže byť jednostranne nariadené, ale ani jednostranne nastúpené. Nedovoleným jednostranným nariadením dovolenky počas výpovednej lehoty si zamestnávateľ často ušetrí výplatu náhradu nevyčerpanej dovolenky, ktorú by zamestnancovi inak musel vyplatiť.